Ateşoğulları Sigorta - Kasko ve Trafik Sorular Cevaplar
 
#
#
Kasko - Trafik Sorular & Cevaplar
#
Kasko ve Trafik Sigortaları sıkça sorulan sorular

#Ruhsat sahibi değiştiğinde, yeni alan kişiye kaskoyu devir edebilir miyiz? Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre aracın mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde (noter satışı olsun olmasın) poliçe münfesih (iptal) olarak kabul edilir ve bu tarihten sonra olası hasar talepleri karşılanmaz. Poliçe iptal edilerek kalan sürenin primi sigortalıya iade edilir ve aracı alan kişi kendi adına yeni poliçe yaptırır.

#Başka sigortadan devam eden poliçe varsa, yeni araç alınınca hasarsızlık devir edilir mi? Sigortalının eski poliçesindeki hasarsızlık indirim belgesine ilgili Sigorta Şirketinden alınarak ve indirim belgesinde adı geçen aracın satıldığını teyid eden satış sözleşmesinin fotokopisi temin edilerek aynı indirim oranı tarafınızdan düzenlenen kasko poliçesinde kullanılabilir.

#Araçta birden fazla hasar varsa ve zamanında şirkete bildirilmemiş ise tazminat alınabilir mi? Kasko Poliçesi Genel Şartlarının B1.1 Maddesi " Rizikonun gerçekleştiğinin öğrenilmesinden itibaren en geç 5 (beş) is günü içerisinde hasarın sigorta şirketine bildirilmesi koşulunu ön görmektedir. Poliçede belirtilen sürede ihbarı yapılmayan ve dosyası açılmayan hasarlar (mücbir bir sebep yok ise) ihbar sorumluluğu yerine getirilmediği için değerlendirmeye alınmamaktadır.

#Trafik sigortasında hasarsızlık indirimi hasar alınca sıfırlanır mı? Trafik poliçelerinde bir hasar alınmış ise yenileme döneminde uygulanan hasarsızlık indirimi bir alt kademeye düşer.

#Kasko Poliçesindeki Enflasyon Koruma Klozu ne anlama gelmektedir? Sigorta edilen aracın poliçede belirtilen Sigorta Bedeli (görüntü, iletişim cihazları ile taşınan emtea dahil), her ay için DİE tarafından ilan edilmiş olan TEFE'ye göre hesaplanarak belirlenecektir. Ancak bu şekilde tespit edilecek olan sigorta bedeli hiçbir şekilde aracın hasar tarihindeki piyasa rayiç değerini aşmayacaktır. Aracın poliçe başlangıç tarihinde tam değerden sigorta ettirilmesi şarttır. Yapılacak incelemede aracın sigorta başlangıç tarihinde, piyasa rayiç değerinin altında sigorta edildiğinin tespit edilmesi halinde eksik sigorta uygulaması yapılacaktır..

#Aracın aksesuarları kasko sigortalarına dahil midir? Standart lastik ve jantlar otomatik teminat kapsamındadır. Araca sonradan ilave edilen özel lastik, çelik jantlar, değer olarak standartlarından farklı olduğu için, değerleri sigortalı ile sigortacı tarafından mutabık kalınarak tesbit edilmeli, poliçede ayrıca belirtilmelidir. Orijinal olmayan radyo, teyp, kolonlar, equalizer, klima, alarm, telsiz, telefon, faks, otomatik anten, takometre gibi cihazlar, ancak ek prim alınarak kasko poliçesi kapsamına dahil edilebilirler. Bu tür cihazların marka ve bedellerinin kasko poliçesinde mutlaka gösterilmesi gerekmektedir. Bu cihazlar aracın orijinalinde var ise orijinal olduğu da belirtilmelidir.

#Kasko sigortalı aracın çalınması halinde, tazminat ödenmeden bekleme süresi var mıdır? Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak, sigortacı tazminatı öder. Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür; sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracını sigortacıya devreder.

#Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı? Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz.

#Kendi aracınızın hasarını,Trafik Sigortanız karşılar mı? Trafik Sigortası, sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamakta olup kendi aracınızın hasarını ödemez, bunun için kasko sigortası yaptırmanız gerekir.

#Sigortalı vefat ettiğinde kasko sigorta poliçesinin durumu ne olur? Tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.

#Trafik sigortasında tedavi gördükten sonra ölen kişiye, hem tedavi, hem ölüm tazminatı ödenir mi? Evet, poliçede belirtilen 2 ayrı teminatın 2 ayrı limitine kadar tazminat ödemesi yapılabilir; önceden ödenen tedavi giderleri ölüm tazminatından mahsup edilmez.

#Araç çalınmasında poliçede yazan bedel mi alınır ? Kasko Sigortası Genel Şartları B.3. maddesi 3.3.1.2 bendi "Aracın tam ziyaya uğraması halinde, sigortacının azami sorumluluk haddini geçmemek üzere, hasar anındaki sigorta değeri ödenir", aynı maddenin 3.3.1.4 bendi ise "Aracın çalınması halinde, sigortacının azami sorumluluk haddini geçmemek üzere aracın çalınma günündeki değeri ödenir" şeklindedir. Bu madde uyarınca aracınız çalındığı veya pert olduğunda hasar tarihindeki değeri ödenir. Esas olarak sigorta şirketi zayi olan aracın eşinin temin edileceği meblağı ödemekle yükümlüdür.

#Yaptığınız kaza sonucunda, trafik sigortanız karşı tarafa ödeme yapmamış ve faiz işletilmişse; Sizin sorumlu olduğunuz bir kaza sonrasında zarar gören kişiler uğradıkları hasarın giderilmesi için yasal olarak doğrudan tarafınıza ya da sigorta şirketinize başvurma hakkına sahiptirler. Böyle bir tazminat talebi ile karşılaşmanız durumunda ise sigorta şirketinizi haberdar ederek gerekli tazminat ödemesinin yapılmasını talep edebilir ya da ödemeyi ilgili tarafa yapar ve sonrasında harcamanızın sigorta şirketinin yükümlülüğünde olan kısmını şirketinizden tahsil edebilirsiniz. Unutmayın, zarar gören kişinin hasarının giderilmesine yönelik olarak sigorta şirketinizin yasal süreler içerisinde tazminat ödemesinde bulunup bulunmadığını kontrol etmeniz gelecekte zarar gören üçüncü şahısların faizi içerir talepleri ile karşılaşmanızı engelleyecektir.

#Kredi veren bankadan kasko yaptırmak şart mı? Sigorta Murakabe Kanununa göre; bir sözleşmenin unsurları içerisinde taraflardan birinin bu sözleşmede yer alan herhangi bir hususta sigorta yaptırmaya zorunlu tutulduğu hallerde, sözleşmeye sigortanın belirli bir şirkete yaptırılmasına ilişkin olarak konulmuş şartlar hükümsüzdür. Dolayısıyla bankalar, kredi verdikleri müşterilerinin risklerinin düşürülmesi için belli teminatları içeren bir sigortanın yapılmasını isteyebilir ancak sigorta şirketinin seçimi konusunda kimseyi zorlayamazlar.

   
#
#
 
 
Ana Sayfa     |     Haberler     |     Hizmetler     |     Ürünler     |     İletişim