Nefes Sağlık Poliçesi Özel Şartlar

 

 

Sayın Sigortalımız,

Nefes Sağlık Sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

 

I. TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

NEFES SAĞLIK SİGORTASI POLİÇESİNİN KAPSAMI

Bu poliçe; Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Anadolu Sigorta Nefes Sağlık Sigortası Özel Şartları çerçevesinde sigortalının “Acil

Durumlar Listesi”nde belirtilen acil durumlardan biri nedeniyle ortaya çıkmış ve ortaya çıkışından tedaviye başvurulması arasında

en fazla 12 saat geçmiş olan durumlarda bir sağlık kuruluşuna gidilmesi halinde yapılacak olan ilk müdahale, ilk müşahade,

dahili yatış ve ameliyat giderlerini, poliçedeki teminatlar ve aşağıda belirtilen şartlar dahilinde karşılar.

Bu poliçe kapsamında ödeme yapılabilmesi için, sigortalının tedavilerinin, poliçenin geçerli olduğu tarihler arasında

gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Belirtisinin/bulgusunun veya teşhisinin ve/veya tedavisinin başlangıcı sigorta başlangıç

tarihi öncesine dayanan rahatsızlıklar ve bunlara bağlı olarak gelişen rahatsızlıklara (komplikasyonlara) ilişkin tüm giderler poliçe

kapsamı dışındadır.

Varlığından haberdar olunmayan doğuştan gelen rahatsızlıkların akut krizlerine ait giderler ise poliçe teminat limitleri, özel şartları

ve sağlık sigortası genel şartları dahilinde ödenecektir.

Nefes Sağlık Sigortası Özel Şartları’nda belirtilen acil durumlar dışında meydana gelen hastalık ve kazalar sonucunda yapılan

tedavi giderleri, teminat kapsamı dışındadır.

BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ KONULAR

• Anlaşmalı/anlaşmasız kurum ayrımı olmaksızın; anlaşmalı kurum kadrolu/kadrosuz doktor ayrımı yapılmaksızın, yapılan

tedavilere ait giderler poliçe teminat limitleri ile Nefes Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

dahilinde ödenir. Anadolu Sigorta ile anlaşması olmayan sağlık kuruluşlarında gerçekleşen tedaviler için fatura bedeli önce

sigortalı tarafından ödenir. Fatura ile birlikte ilgili evrakların Anadolu Sigorta’ya ibraz edilmesini takiben, poliçe genel ve

özel şartları doğrultusunda, sigortalının banka hesabına Anadolu Sigorta tarafından tazminat tutarı ödenir. Anadolu Sigorta

ile anlaşması olan sağlık kuruluşları ise, Anadolu Sigorta’nın provizyon sistemini kullanmaktadırlar.

• Sigorta şirketinin poliçe dönemi içinde bazı sağlık kuruluşları ile var olan sözleşmeleri iptal etme hakkı saklıdır.

• Nefes Sağlık Sigortası sahibi sigortalılarımız, anlaşmalı sağlık kuruluşlarımızda karşıladıkları ayakta tedavi giderlerini

kendileri öderken, Anadolu Sigorta’nın anlaştığı indirimli fiyatlar üzerinden ödeme yaparak avantaj elde ederler.

• Hayat Boyu Yenileme Garantisi, hasarsızlık indirimi, tazminat ek primi, hastalık ek primi, mensup ve ilişkili kurum indirimi

uygulamasının söz konusu değildir.

• Bir sonraki sene poliçeyi yenileyip/yenilememe inisiyatifi Anadolu Sigorta’ya aittir.

 

TEMİNATLARIN AÇIKLAMALARI

Aşağıda Şirketimizin sağlık sigortası ürünlerindeki teminatlara ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Sigortalılar, aşağıda açıklamaları

yapılan teminatlardan, poliçelerinde bu teminatlar varsa yararlanabileceklerdir. Sigortalılar poliçelerinde bulunmayan

teminatlardan yararlanamazlar.

Acil Cerrahi Yatış Giderleri:

Sigortalının, Nefes Sağlık Sigortası Özel Şartları’nda tanımlı Acil Durumlar Listesi’nde belirtilen hastalık ve durumların tedavisinin

genel/lokal anestezi altında cerrahi bir müdahaleyi gerektirmesi halinde T.T.B.’de belirtilen 150 birim ve üzerindeki tedavi

amaçlı ameliyat masraflarına acil cerrahi yatış denir.

Ameliyat ile ilgili giderler: Ameliyathane kirası, operatör doktor, asistan, anestezi doktor ücretleri ile ameliyat esnasında

kullanılan sarf malzemesi, ilaç, kan, serum vb. ameliyat ile ilgili her türlü tıbbi malzeme giderlerini içermektedir.

Tek anestezi altında birden fazla ameliyatın yapılması ve bunlardan birinin veya birkaçının teminat kapsamına girmemesi

halinde teminat kapsamına girmeyen ameliyat ile ilgili hiçbir masraf ödenmez. Ödenmeyecek tutar, T.T.B. birimleri esas alınarak

ağırlıklı olarak hesaplanır ve toplam faturadan düşülerek tazminat ödenir.

Acil Dahili Yatış Giderleri:

Sigortalının ameliyat ya da ameliyatı gerektirmese de Nefes Sağlık Sigortası Özel Şartları’nda tanımlı hallerden herhangi birinin

tedavisi için hastanede yatmasını gerektiren durumlarda ortaya çıkan ameliyat dışındaki ilaç, pansuman, bandaj, alçı,flaster gibi

malzemeler ve her türlü iğne ve serumları, kan ve kan ürünleri takılması gibi masraflar; doktor takip ve konsültasyon masrafları;

hastanede yatan sigortalının hastalığının takibi ve doktorun öngördüğü tedaviyi yönlendirici tetkikleri, tahlil, röntgen masrafları;

hastane oda – yemek ( standart tek kişilik özel oda ücreti ile sınırlı ), refakatçi ve hemşire giderlerine denir.

Acil Ambulans Giderleri:

Sigortalılarımız, Nefes Sağlık Sigortası Acil Durumlar Listesi’nde belirtilen durumlarda, Anadolu Sigorta adına bu hizmeti veren

firmanın doktorlarının 7 gün 24 saat hizmet verdiği İstanbul’daki alarm merkezini sigorta kartlarının arkasında yazılı olan telefon

numarasından arayarak, ücretsiz olarak, danışmanlık hizmeti alabilecekler ve bir doktor eşliğinde kara ambulansı hizmetinden

yararlanabileceklerdir. Sigorta Şirketinin anlaşmalı olduğu firma, İstanbul dışında örgütlendiği il ve ilçelerde de bu hizmeti

verecektir. İstanbul dışındaki sigortalılar aradığında Alarm Merkezi, yerleşim merkezine en yakın ambulansı doktor eşliğinde

sigortalının adresine yönlendirecektir. Gelen ekip sigortalıyı evde tedavi edebileceği gibi, gerekirse uygun bir sağlık kuruluşuna

götürecektir. Sigortalılar, Nefes Sağlık Sigortası Acil Durumlar Listesi’nde belirtilen durumlarda Anadolu Sigorta’nın anlaşmalı

olduğu firmanın verdiği bu hizmet için herhangi bir ücret ödemeyeceklerdir.

Sigortalıların, acil vakalarda Anadolu Sigorta’nın anlaşmalı olduğu firmanın temin ettiği ambulans dışında bir ambulans

kullanmaları halinde, ambulans giderleri her vakada Nefes Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları ile

poliçede belirtilen limit dahilinde ödenir.

Acil Hastane Oda-Yemek-Refakatçi Giderleri:

Sigortalının yatarak tedavi görmesi halinde, sağlık kuruluşlarında yatarak tedavisini gerektiren her vakada, her tam gün için odayemek-

refakatçi giderleri Nefes Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları ile poliçede belirtilen limit

dahilinde ödenir. Lüks oda veya suit oda gibi odalarda yatış halinde, yatak, yemek ve refakatçi giderleri için, tedavi olunan

hastanenin tek kişilik özel oda giderleri kadar ödeme yapılır. Aradaki fark sigortalı tarafından ödenir.

Acil Yoğun Bakım Giderleri

Sigortalının sağlık kuruluşlarında yoğun bakım ünitesinde yatışına neden olan her vakada, yoğun bakım giderleri, Nefes Sağlık

Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları ile poliçede belirtilen limit dahilinde ödenir.

 

II. UYGULAMALARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

1. POLİÇELENDİRME:

a. Poliçelendirme sırasında sağlık beyanı alınmayacaktır.

b. Sadece 0-64 yaş arasındaki kişiler sigorta kapsamına alınabilecektir.18 yaşından küçük kişilerin ebeveynlerinden biri

olmaksızın sigortalanma isteği kabul edilmeyecektir. 18 yaşından küçük kişiler ancak ebeveynlerinden biri ile birlikte

sigortalanabilecektir.

c. Çocuklu ailelerde çocuk veya çocuklar kapsama alınmadan, anne ve babanın birlikte sigorta yaptırma isteği kabul

edilecektir. Ayrıca, anne ve baba ile birlikte çocuklar dahil ediliyorsa, çocukların tümünün sigortaya dahil edilmesi

gerekmektedir.

d. Sigorta başlangıç tarihinden sonra poliçe kapsamı altına alınan bağımlı statüsündeki kişilerden, poliçeye dahil

oldukları günden poliçe bitimine kadar olan süre baz alınarak, gün esaslı prim alınacaktır.

e. Aile poliçelerinde aile indirimi uygulanmamaktadır.

f. Poliçe ödemeleri sadece kredi kartı talimatı verilerek yapılabilecektir.

2. POLİÇENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ:

Nefes Sağlık Sigortası poliçesinin teminatı, poliçenin tanzim edilmesi ve primin tamamının veya belirlenen ilk taksitinin

ödenmesi koşulu ile başlar.

3. SİGORTA SÖZLEŞME SÜRESİ:

Nefes Sağlık Sigortası sözleşme süresi 1 yıldır. Sigortalının, saat ayrımı olmaksızın poliçede yazılı olan başlangıç tarihinde

yapmış olduğu sağlık giderleri teminat limiti, poliçe özel ve genel şartları dahilinde ödenir. Ancak sigortalının, saat ayrımı

olmaksızın poliçede yazılı olan bitiş tarihinde, yapmış olduğu sağlık giderleri poliçe kapsamında değildir.

4. PAKET DEĞİŞİKLİĞİ:

Sadece yenileme dönemlerinde söz konusu olabilir. Yenileme döneminde, mevcut poliçeye göre Nefes Sağlık Sigortası

kapsamında daha geniş kapsamlı bir ürüne geçiş, Anadolu Sigorta’nın bu durumu onaylaması koşuluna bağlıdır.

Nefes Sağlık Sigortası poliçesinden, Anadolu Sigorta’nın bireysel ya da kurumsal sağlık sigortası poliçesine kazanılmış

haklarla geçiş olmayacaktır.

5. POLİÇENİN OTOMATİK OLARAK FESHİ:

Nefes Sağlık Sigortası teminatı kapsamındaki bir bağımlının poliçesi aşağıdaki durumlardan biri gerçekleştiği takdirde

otomatik olarak feshedilecektir :

a. Poliçe kapsamında bulunan sigortalılardan herhangi birisinin poliçesinin, poliçe genel şartlarına ve uygulama esaslarına

ters düşen, kasıtlı olarak yarar sağlama amacı güden bir girişimde bulunması veya kötü niyetli bir hareketi nedeniyle

iptal edilirse, bu eylemi gerçekleştiren sigortalının poliçesi ile birlikte, aynı poliçe kapsamında bulunan diğer

sigortalıların da poliçesi aynı gün iptal edilecek ve alınan prim iade edilmeyecektir.

b. Sözleşmenin sona ermesi halinde poliçe otomatik olarak iptal olacaktır.

c. Sigortalı prim ödemelerini vadelerinde yapmazsa poliçe iptal olacaktır.

6. SİGORTACININ RÜCU HAKKI:

Anadolu Sigorta, sigortalının veya doktorun yanlış ve/veya eksik bilgilendirmesi yüzünden poliçenin özel ve genel

şartlarına aykırı düşen ödemeler yapmak durumunda kalması halinde, teminat kapsamı dışında yapılan bu ödemeleri

sigortalıya rücu ederek tahsil eder. Ayrıca bu uygulama, sigortacının poliçenin özel ve genel şartlarına aykırı düşen

harcamalarla ilgili olarak "Ayakta Tedavi Direkt Ödeme Anlaşması" gereği sigortalı adına "Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarına"

yapmak zorunda kaldığı ödemeler için de geçerlidir.

Sigorta Şirketi’nin herhangi bir nedenle poliçe teminatı kapsamında olmayan bir ödeme yapmış olması, sigortalı tarafından

kazanılmış bir hak olarak değerlendirilemez.

7. SİGORTALININ DOKTORA MUAYENE ETTİRİLMESİ VE İNCELEME YAPILMASI:

Sigortacı, bir tazminat talebinin işlem görmesi sırasında, gerekli gördüğü takdirde, sigortalıyı belirleyeceği doktora

muayene ettirme hakkına sahiptir. Ayrıca, sigorta süresi öncesi ve sonrasında sigortalıyı tedavi eden tüm doktorlar, sağlık

kuruluşları ve üçüncü şahıslardan sigortalının sağlık özgeçmişi hakkında bilgi ve kayıt kopyalarını isteme hakkına da

sahiptir.

8. UYGULANAN HATALI TEDAVİLER:

Sigortalının sağlık kuruluşlarında veya doktorlarca uygulanan tedavisinde hata sonucundaki her türlü sorumluluk tedaviyi

yapan sağlık kuruluşlarına veya doktorlara aittir.

9. POLİÇENİN COĞRAFİ SINIRI:

Bu poliçe sadece Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları dahilinde geçerlidir.

10. SİGORTALININ VEFATI:

Sigortalının hastalığı veya yaralanması sonucu tedavi görürken vefat etmesi durumunda; tedavisi için yapılmış olan giderler,

poliçenin kapsamı ve teminatları dahilinde olmak kaydıyla, tazminat talebi için gereken belgeleri tamamlayan kanuni

varislerine ödenir. Sigortacı, tazminatın ödendiği tarih itibariyle bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olur. Poliçe feshedilir

ve gün esasına göre prim iadesi yapılır. Aile poliçelerinde, bağımlılar sigorta bitim tarihine kadar sigorta teminatından

faydalanırlar. Sigorta bitim tarihinde bağımlılar için yeni bir aile poliçesi düzenlenir.

11. POLİÇE ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI:

Sigortacı, Poliçe Özel Şartlarını ve Poliçenin Kapsamını değiştirmekte serbesttir. Ancak bu değişiklikler sigortalının

sözleşmesinin yenilenme tarihinde yürürlüğe girer.

12. PRİM ÖDEMELERİ, PRİM ÖDEMELERİNİN YAPILMAMASI VE SİGORTALININ TALEBİ NEDENİYLE İPTAL:

Sigorta priminin tamamının, taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin

tesliminin karşılığında ödenmesi gerekir.

Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu

başlamaz.

Sigortalılar primlerini;

Kredi kartı talimatı vererek, acente aracılığıyla ödeyebilirler.

Yukarıda sayılanlar dışındaki yerlere veya yukarıda sayılanlar dışında yöntemlerle yapılan ödemeler prim borcunu ortadan

kaldırmaz.

Sigorta ettiren, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise peşinatı ya da kesin vade tarihleri poliçe

üzerinde belirtilen taksitlerden herhangi birini vade bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer.

Sigorta ettirenin prim ödeme borcunda temerrüde düşmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır ve Borçlar

Kanunu'nun 107. maddesinin 3. bendi uyarınca herhangi bir mehile ve fesih ihbarına gerek kalmaksızın sözleşme derhal

feshedilmiş olur.

Prim borcunu ödemekte temerrüt sebebiyle sigorta sözleşmesinin feshedilmesi halinde, sigortacının sorumluluğunun devam

ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir.

Sigortalının yazılı olarak poliçesinin iptalini istemesi halinde;

a. Sigortalının ödediği prim tutarı, gün esasına göre Sigortacının hak ettiği prim tutarından fazla ise Sigortacı aradaki

farkı sigortalıya iade eder.

b. Sigortalının ödediği prim tutarı gün esasına göre Sigortacının hak ettiği prim tutarından az ise sigortalı aradaki farkı

sigortacıya öder.

c. Sigortalıdan rücu edildiği halde ödenmeyen rücu bedelleri söz konusu ise, poliçe iptal edildiğinde prim iadesi

tutarından rücu bedeli tutularak varsa kalan tutar sigortalıya iade edilir.

13. ACİL DURUMLAR LİSTESİ :

1. Şuur Kaybına Neden Olan Her Türlü Durum: Kişinin bilinç durumunda bozulmaya yol açabilecek bayılma, kalp

travması, sara krizi vb. durumlar. (Bilinen tespit edilmiş kronik hastalıklara bağlı durumlar teminat dışıdır.)

2. Zehirlenmeler: Olay anında yaşamsal fonksiyonları bozmuş olan ya da ilerleyen saatlerde bozma ihtimali yüksek olan

maddelerin ağızdan alınması, kimyasal maddelerin cilde teması ya da zehirli gazların solunması.

3. Trafik Kazası: Omurga yaralanmaları ve kanamalı kırıkların olduğu akut durumlar. O an için hastanın durumunu

etkilemese bile iç kanamaya yol açabilecek ciddiyette göğüs, karın ya da kafa travmaları, vücutta büyük kanamaya

yol açan; araç parçalarının yol açtığı kesici, delici yaralanmalar.

4. Şuur Kaybıyla Beraber Olan Baş Ağrıları ve Kusmalar: Baş ağrısı ve kusmayı, bilinç kaybının takip ettiği durumlar.

5. Akut Solunum Problemleri: Geçirilmekte olan astım krizi, ciddi solunum yetersizliğine yol açabilecek suda boğulma,

yabancı cisim yutma, alerjik reaksiyon, solunum yolu yanıkları (İntihar girişimleri hariç).

6. Yüksek Ateş (39,5 °C ve üzeri): Zehirlenme, infeksiyon hastalıkları, sıcak çarpması vb. nedenlerle vücut ısısının

konvizyona (havale) ya da kalp ritim bozukluklarına yol açabilecek derecede yükselmesi.

7. Ciddi Alerji, Anaflaktik Tablolar: Kalp ritminde bozulma, solunum yollarında tıkanmaya yol açabilecek ciddiyette alerji

ya da tansiyon düşmesi durumları.

8. Akut Batın: Mide, barsak gibi içi boş organların delinmesi (Poliçe öncesi tespit edilmiş mide-duedonum ülseri

olanlarda ve kronik alkol kullanımı olanlarda kapsam dışıdır.), barsak tıkanması ya da düğümlenmesi, safra yollarının

taş veya iltihap nedeniyle tıkanması, apandist, pankreatit gibi ciddi organ iltihaplanmaları, barsak ya da periton

arterlerinde tıkanma, renal kolik (böbrek taşına bağlı ağrı) vb. gibi acil cerrahi müdahale gerektiren, karın içi

organlarla ilgili hastalıkların ortaya çıkması.

9. Yüksekten Düşme: Trafik kazalarında anlatılan durumun aynısı geçerlidir.

10. Hayati Kazalar, Uzuv Kopması: 3. maddedeki durumlara ek olarak yapılan mesleğe özel acil durumlar. Örneğin;

zehirli gazların solunması, kimyasal maddelerin içilmesi ya da kişinin üzerine dökülmesi, parmak, el, ayak, kol veya

bacağın kısmen ya da tamamen kopması.

11. Menenjit, Ensefalit, Beyin Absesi: Sinir sistemi fonksiyonları dolayısıyla da yaşamsal fonksiyonları etkileyebilecek,

bilinç durumunda değişikliklere yol açabilecek beyin ve beyni çevreleyen zarla ilgili iltihabi, infektif hastalıklar.

12. Elektrik Çarpması: Yanık, organ hasarı yapabilecek ya da kalp ritmini bozabilecek derecede ciddi elektrik

çarpmaları.

13. Ciddi Göz Yaralanmaları: Gözde hasara yol açabilecek ciddiyette kesici, delici alet yaralanması, kunt travma ya da

kimyasal madde teması.

14. Kurşunlanma, Bıçaklanma, Darp: Bu nedenlerle; organ zedelenmesine, hayatı tehdit edecek derecede kanamaya

veya ilerleyen saatlerde hayatı tehdit edecek derecede genel durum bozulmasına yol açabilecek kesici delici alet

yaralanmaları, künt travmalar, yanıkların olduğu durumlar. Sigortalının, bilerek ve isteyerek kavgaya karışması sonucu

meydana gelen durumlar poliçe kapsamı dışındadır.

15. Suda Boğulma: Solunum ya da kalp durması durumları veya hastanın genel durumda boğulmaya yol açacak

derecede akciğerlere su girişinin olduğu durumlar.

16. Donma, Soğuk Çarpması: Hayati fonksiyonları etkileyecek şoka götürebilecek, uzuvlarda kangren yapabilecek

derecede soğuğa maruz kalınması

17. Isı Çarpması: Kalp ritmini, tansiyonu ya da bilinç durumunu etkileyecek derecede güneş etkisinde ya da sıcak

ortamda kalma durumları.

18. Ciddi Yanıklar: Büyük sıvı kaybına, organ kaybına ya da cilt hasarına yol açabilecek genişlikte ateş, kimyasal

madde, elektrik vb. yanıkları, solunum yollarında daralmaya yol açabilecek derecede duman ya da sıcak hava

solunmuş olması.

19. Akut Masif Kanamalar: Genellikle travma sonucu ortaya çıkan, hayatı tehdit edecek boyutlarda iç veya dış

kanamalar.

20. Omurga ve Alt Extremite Kırıkları: Büyük dış veya iç kanamaya yol açan bacak kırıkları ve her türlü omurga kırıkları.

21. Tecavüz

22. Dekompresyon Hastalığı: Mesleki, sportif vb. nedenlerle derin dalış durumundayken kontrolsüz ve hızlı şekilde yüzeye

çıkılması nedeniyle oluşan, halk arasında vurgun yemek olarak tabir edilen durum.

23. Akut Miyokard Enfarktüsü ve Yatarak Tedavi Gerektiren Ciddi Ritim Bozukluğu : Poliçe öncesine dayanan koroner

arter hastalığı ve ritim bozukluğu tanısı yoksa, Akut Miyokart Enfarktüsü ve yatarak tedavi gerektiren ciddi ritim

bozukluğu (Kesin tanının doktor raporu ve tetkiklerle konmuş olması gerekir.).

24. Ani Felçler: Poliçe öncesinde tanısı konmuş herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın ani oluşan felçler; beyin kanaması

(Hipertansiyonu olanlarda ve doğumsal damar anomalisi olanlarda, poliçe öncesi bilinen beyin kist ve tümörlerinde

beyin kanaması kapsam dışıdır.), omurga yaralanması vb. nedenlerle kişinin uzuvlarının ya da tüm vücudunun hareket

kabiliyetini ya da hissetme kabiliyetini yitirmesi. (Yüz felci kapsam dışıdır.)

25. Dış Gebelik Rüptürü (Tanısı daha önce konulmuş olanlar ile takibe alınanlar için kapsam dışıdır.)

26. Akut Böbrek Yetmezliği (Gebelik toksemisi ve intihar teşebbüsü sebebi ile oluşan durumlar kapsam dışıdır.)

27. Hayvan Isırıkları

28. Diyabetik ve Üremik Koma: Diyabet ve Akut Böbrek yetmezliğinin neden olduğu bilinç bulanıklığından başlayıp tam

bilinç kaybına (koma) kadar gidebilecek durumlar.

 

14. ÖZEL ŞARTLAR KAPSAM DIŞI DURUMLAR LİSTESİ:

1. Sağlık Sigortası Genel Şartları’nda düzenlenmiş teminat dışı hallere ek olarak, Sağlık Sigortası Genel Şartları Kapsam

Dışı Durumlar başlığı altındaki ‘h’ maddesine dayanarak, gerçekleşme nedeni ne olursa olsun, aşağıdaki maddelerde

belirtilen haller ile ilgili her türlü giderler,

2. Sigortalıların, poliçelerinde de belirtilen ve kapsam dışı bırakılan hastalıklarına ve bu hastalıkların komplikasyonlarına

ait giderler,

3. 12 saatten uzun bir süredir var olan rahatsızlıklara ait giderler, Nefes Sağlık Sigortası Acil Durumlar Listesi’nde

belirtilen hallere uymayan durumlar,

4. Kronik hastalıkların tedavi görülen ya da görülmeyen her türlü akut krizi,

5. Sigorta başlangıç tarihinden önce, sigortalının varlığından haberdar olduğu ve/veya tetkik yaptırdığı ve tedavi

gördüğü rahatsızlıklardan ileri gelen sağlık giderleri, sigortalılık öncesinde uygulanan ameliyatların tüm

komplikasyonları,

6. Resmen ilan edilmiş olan salgın hastalıklar,

7. Sigortalının kazaen yaralanmasının gerektirdiği müdahaleler dışındaki her türlü estetik amaçlı yapılan müdahaleler,

varis sklerozan tedavisi(skleroterapi); kozmetik amaçlı tedaviler, alopesi (saç dökülmesi), saç ekimi, hirsutizm

(kıllanma), jinekomasti tetkik ve tedavileri vb., meme küçültme ve büyütme; ortoptik tedavi, deri nemlendirici ve

temizleyici preparatlar, tatlandırıcılar; şişmanlık tetkik ve tedavisi, diyet amaçlı kullanılan tüm ilaç vb. maddeler, asteni,

şifa kürleri, çamur banyoları, karantina, akupunktur, masaj, mezoterapi, hidroterapi, manyetoterapi, ses ve konuşma

terapileri vb.; huzurevi, sanatoryum, kaplıcalar, jimnastik ve güzellik salonları, ayak bakım merkezleri ve poliçede

belirtilen “Sağlık Kuruluşu” tanımına uymayan kuruluşlardan alınan faturalar; alternatif tıp tedavi masrafları,

bilimselliği kanıtlanmamış tedaviler, deneysel tedaviler ve Amerikan Food And Drug Administration (FDA) kurumundan

onay almamış ya da halen deneysel aşamada olduğu kabul edilen tetkik ve tedaviler, gen terapi, anti-aging (geriye

yaşlanma) programı, dengeli beslenme ve kişiye uygun diyet-egzersiz programları uygulayan sağlık merkezi ve/veya

doktorların her türlü muayene, tetkik ve tedavi giderleri, anti-aging uygulamaları için yapılan her tür tetkik, takip,

girişim ve ilaç bedelleri, PERTH ( Pulsating Energy Resonance Therapy- Pulsatil Enerji Rezonans Tedavisi), metabolik

sendrom tanısıyla ilgili her türlü muayene, tetkik ve tedavi giderleri,

8. Poliçede belirtilen "Doktor" tanımına uymayan kişiler (Fizyoterapist, diyetisyen, özel hemşire vb.) tarafından yapılan

tedavi ve bakımlarla ilgili tüm masraflar,

9. Her türlü sünnet (Phimozis nedeniyle olsa bile), isteğe bağlı kürtaj, kısırlaştırma, doğum kontrol yöntemlerine ait

giderler,

10. Sigortalı olmadan önceki maluliyetler ve bunların gerektirdiği tedaviler, ameliyat ve organ nakilleri ile varlığından

haberdar olunan doğuştan gelen anomali ve hastalıklar, genetik testler ve genetik hastalıklar, motor ve mental gelişim

bozukluğu ile büyüme ve gelişme bozukluklarına ait giderler,

11. Genel sağlık kontrolü ve check-up mahiyetindeki doktor muayene giderleri, periyodik kontroller ve doktorun herhangi

bir rahatsızlığın araştırılması için istediği, ancak bu rahatsızlıkla ilgili olmayan tetkik giderleri ,

12. Psikiyatrik hastalık tedavisiyle ilgisi olsun veya olmasın, psikotrop ilaçlar, psikiyatrik hastalıklar, psikiyatri kliniklerinde

ve/veya psikiyatri doktorları ve psikologlar tarafından yapılan tetkik ve tedaviler,

13. Çocuk mamaları, çocuk bezleri, biberon ve emzikler; her türlü sabun, şampuan ve solüsyon, alkol ve kolonyalar;

hidrofil pamuk, termometre, buz kesesi, sıcak su torbası vb. sıhhi malzemeler; uyku apne cihazı, işitme cihazı,

tekerlekli iskemle, ortopedik tabanlık, diş protezleri vb. yardımcı tıbbi malzeme ve cihazlar ile telefon, TV masrafları,

tedavi için gerekli olmayan malzemeler ve sair idari masraflar,

14. Her türlü aşı giderleri,

15. Her türlü alerji testi ve alerji aşılarına ilişkin giderler,

16. Hepatit markerleri,

17. Teminat dışı bir durum nedeniyle ameliyat ve doğum teminatı ile ilgili ödeme yapılmaması halinde, ödenmeyen durum

için yapılan her türlü doktor, ilaç, tanı, oda-yemek-refakatçi harcamaları ve her türlü harcama,

18. AIDS ve HIV virüsüne bağlı hastalıklar ile zührevi hastalıklar,

19. Organ ve doku nakillerinde vericinin (Donör) masrafları, organ ve doku ücretleri ve organ ve dokunun ulaşım

masrafları,

20. Tehlikeli tarzdaki sportif faaliyetlere (Binicilik, sürücülük, dağcılık, tırmanma, kano, rafting, paraşütle atlama, gökyüzü

kayağı, bungee jumping, sivil havacılık, deltaplan, planör, balon vb.) katılım sırasında meydana gelecek hastalık ve

sakatlıklar,

21. Profesyonel veya amatör lisanslı sporcu olarak her türlü müsabakaya ve/veya antrenmana katılım sırasında meydana

gelecek hastalık ve sakatlıklar,

22. Taburcu olunduktan sonraya ait tüm tedavi giderleri,

23. Sigortalının tazminat talebinde bulunurken veya tedavi görürken yaptığı ulaşım, konaklama masrafları vb.,

24. Hangi nedenle olursa olsun diş hekimleri ve çene cerrahlarınca yapılan muayene, tetkik, diş, diş eti tedavisi ile çene

tedavilerine ilişkin tüm giderler,

25. Gözlük, cam, çerçeve, lens giderleri; gözde kırılma kusurunun (Myopi, vb.) giderilmesine yönelik müdahaleler ve

şaşılık ile ilgili giderler,

26. Poliçede yer almayan teminatlara ilişkin her türlü tetkik ve tedavi giderleri,

27. Koroner Arter Kalsiyum Skorlama Testi, Koroner VCT Anjiyo ve Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi’nde

EBT(Elektron Beam Tomografi) konu başlığı altında geçen tüm tetkikler, sanal anjiyo ve sanal kolonoskopi ve buna

benzer tarama amaçlı yapılan tetkiklere ait giderler,

28. Sigortalılarla, birinci ve ikinci derecede kan bağı olan kişilerin yapmış oldukları muayene, tetkik ve tedavi giderleri,

29. Hastalık tanı ve tedavisinde kullanılmayan, tıbbi malzeme ve yardımcı tıbbi malzeme statüsünde

değerlendirilemeyecek her türlü alet, cihaz ve yine her ne ad ve isim altında olursa olsun bu cihazlara ait alet

kullanım bedeli, alet-cihaz kira bedeli (robotik cerrahi kullanım-kira ücreti gibi) ile ilgili tüm giderler,

30. Normal oda dışındaki odalarda kalınması durumunda, suit ve lüks oda farkı,

31. Vefat halinde cenaze ile ilgili giderler (morg, cenaze nakli vb.),

32. Her türlü omurga eğriliği (kifoz, skolyoz,vb,),

33. Akne (sivilce), komedon, genital siğil ve kondilom, nevüs (ben), horlama ve uyku apne sendromu, pre-menopoz,

menopoz ve komplikasyonlarına (Kemik erimesi vb.) ait giderler,

34. Ailevi risk faktörleri nedeniyle yapılan taramalarla ilgili giderler ödenmez.

 

III. KAVRAMLARIN TANIMLARI

Sigortacı: Anadolu Sigorta.

Sigortalı: Başvurusu Anadolu Sigorta tarafından kabul edilmiş ve poliçesi düzenlenmiş kişidir.

Bağımlı: Bu sözleşmenin maddeleri uyarınca sigortalı kişinin sigorta kapsamına alınan eşi, 30 yaşına kadar olan çocukları, üvey

çocukları ve kanuni yoldan evlat edindiği çocuklarıdır.

Eş: Sigortalının kanuni olarak evli olduğu kişidir.

Sağlık kuruluşu: T.C. Sağlık Bakanlığı'nca çalışma ruhsatı verilmiş ve K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı’nca yetki belgesi verilmiş;

- 24 saat hasta bakımı sağlayan,

- Teşhis, tedavi ve cerrahi müdahaleye ehliyetli,

- Bir veya birden çok hekimin her zaman müdahaleye hazır olduğu,

- Doğum amacı ile açılmış özel doğum haneleri içeren tıbbi bakım ve tedavinin yapıldığı Hastane ve/veya Kliniklerdir.

"Sağlık Kuruluşu" deyimi; otel, huzurevi, bakımevi, nekahethane, yetimhane ve darülacezeleri, esas olarak uyuşturucu bağımlıları

ile alkoliklerin tecrit ve tedavisi için kullanılan yerleri, sanatoryumları, kaplıcaları, sağlık hidrolarını, zayıflama merkezlerini

kapsayacak şekilde yorumlanamaz.

Anlaşmalı sağlık kuruluşu: Anadolu Sigorta’nın sağlık sigortalılarına verilecek tıbbi hizmetler için direkt ödeme anlaşması yaptığı

sağlık kuruluşlarıdır. Sigortacının, "Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları Listesi’nde poliçe döneminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Doktor: Hastalığının teşhis ve tedavisi için kendisine başvuran Tıp Fakültesini bitirmiş, her türlü teşhis ve tedavi için lisansı olan

ehliyetli kişidir.

Tedavi: T.C. Sağlık Bakanlığı'nca çalışma ruhsatı verilmiş ve K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı’nca yetki belgesi verilmiş; sağlık

kuruluşlarında (Hastane, klinik ve poliklinik), özel doktor muayenehanelerinde görevli, çalışmaya ehliyetli doktorlarca, hastalıkları

tedavi etmek amacıyla yapılan işlemlerdir. Anadolu Sigorta tarafından sigortalanan bir doktorun kendi kendini tedavi etmesi ile

ilgili giderler ödenmez.

Sağlık kuruluşunda yatarak tedavi: Sigortalının yukarıdaki tanıma uygun bir "Sağlık Kuruluşu"nda yatılı hasta olarak oda ve

yemek masrafı tahakkuk ettirerek tedavi görmesidir.

Ayakta tedavi: Oda ve yemek teminatı verilmeksizin sağlık kuruluşlarında, özel doktor muayenehanelerinde ve polikliniklerde

verilen tıbbi tedavilerdir.

Tedavi için gereken masraflar: Bir hastalık, doğum, yaralanma tedavisi, servisi veya araç gereç kullanımı için yapılan

masraflardır.

Teminat: Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Nefes Sağlık Sigortası Özel Şartları gereği, sigortalıya verdiği taahhütlerdir.

Sigorta başlangıç tarihinden önceki rahatsızlıklar: Belirtisinin/bulgusunun veya teşhisinin ve/veya tedavisinin başlangıcı sigorta

başlangıç tarihi öncesine dayanan rahatsızlıklar ve bunlara bağlı olarak gelişen rahatsızlıklar (komplikasyonlar)

Ödeme limiti: Sigortalı tarafından yapılan harcamaların Anadolu Sigorta tarafından ödenecek ve poliçede belirlenen üst sınırıdır.

Sigorta bitiş tarihi: Sigorta teminatının poliçede belirtilen sona erme tarihidir. Sigortalının bu tarihteki sağlık giderleri poliçe

teminatının kapsamı dışındadır.

Yenileme: Anadolu Sigorta’nın onayının bulunması kaydıyla, poliçe bitim tarihinde, yeni döneme ait poliçenin priminin ödenmesi

ile sigortanın devamının sağlanmasıdır.

Türk Tabipler Birliği (TTB) Asgari Ücret Tarifesi: Hastalara verilen tıbbi hizmetlerdeki (Doktor ücreti, tetkik ücreti) asgari ücretin

her 6 aylık dönem için geçerli olan katsayılarla belirlendiği ve ameliyatların sınıflandırıldığı kitapçığı ifade eder.

 

SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

TEMİNAT KAPSAMI

Madde 1:

İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri

için gerekli masrafları ile varsa gündelik tazminatları, bu genel şartlarla varsa özel şartlar çerçevesinde poliçede yazılı

meblağlara kadar temin eder.

TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER

Madde 2:

Aşağıdaki haller nedeniyle sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları

teminat dışında kalır.

a. Harp ve harp niteliğindeki hareket, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar,

b. Cürüm işlemek veya cürüme teşebbüs,

c. Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarma hali müstesna, sigortalının kendisini bilerek ağır bir tehlikeye maruz bırakacak

hareketlerde bulunması,

d. Esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı,

e. Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa

çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,

f. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan

veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana

gelen biyolojik ve(veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar,

g. Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri

h. Poliçe özel şartlarında düzenlenecek sair teminat dışı haller.

AKSİNE SÖZLEŞME YOKSA TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER

Madde 3

Aksine sözleşme yoksa aşağıdaki haller nedeniyle sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza

sonucu yaralanmaları sigorta teminatı dışındadır:

a. Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması.

b. 2. maddenin (f) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör

eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler.”

SİGORTANIN COĞRAFİ SINIRI

Madde 4

Sigortanın coğrafi sınırları poliçede belirtilecektir.

SİGORTANIN BAŞLANGICI VE SONU

Madde 5

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin

12:00'de başlar ve öğleyin saat 12:00'de sona erer.

SİGORTA ETTİRENİN SÖZLEŞME YAPILIRKEN BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 6

Sigortacı bu sigortayı sigorta ettirenin teklifname, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazılı beyanına dayanarak kabul etmiştir.

Sigorta ettiren/sigortalı teklifname ve bunu tamamlayıcı belgelerde kendisine sorulan sorulara doğru cevap vermek ve rizikonun

konusunu teşkil eden, rizikonun takdirine etkili olacak hususlarından kendisince bilinenleri de beyan etmekle yükümlüdür. Sigorta

ettirenin/sigortalının beyanı gerçeğe aykırı veya eksikse, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarda

yapmasını gerektirecek hallerde,

a. Sigorta ettirenin/sigortalının kasdı varsa, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeden cayabilir

ve riziko gerçekleşmiş ise sigortalıya tazminatı ödemez.

Cayma halinde sigortacı prime hak kazanır.

b. Sigorta ettirenin/sigortalının kasdı bulunmaz ise, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren 1 ay içinde sözleşmeyi

fesheder veya prim farkını almak suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar.

Sigorta ettiren/sigortalı talep edilen prim farkını kabul etmediğini 8 gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme feshedilmiş olur.

Sigortacı tarafından iadeli taahhütlü mektupla veya noter vasıtası ile yapılan fesih ihbarı sigorta ettirenin/sigortalının tebellüğ

tarihini takip eden beşinci iş günü saat 12:00'de hüküm ifade eder.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.

a. Cayma, fesih veya prim farkını isteme hakkı, süresinde kullanılmadığı takdirde düşer.

b. Sigorta ettirenin/sigortalının kasdı bulunmadığı takdirde riziko:

1. Sigortacı durumu öğrenmeden önce veya

2. Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde veyahut

3. Bu ihbarın hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleşirse,

Sigortacı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki oran dairesinde tazminattan indirim yapar.

SİGORTA SÜRESİ İÇİNDE İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 7

Sözleşmenin yapılmasından sonra teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan hususlar değiştiği takdirde

sigorta ettiren en geç 8 gün içinde durumu sigortacıya ihbarla yükümlüdür.

Sigortacı, değişikliği öğrendiği tarihten itibaren, bu değişiklik, sözleşmeyi yapmamasına veya daha ağır şartlarla yapmasını

gerektiriyorsa, 8 gün içinde;

1. Sözleşmeyi fesheder veya

2. Prim farkını istemek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar.

Sigorta ettiren istenen prim farkını kabul etmediğini 8 gün içinde bildirdiği takdirde, sözleşme feshedilmiş olur.

Sigortacı tarafından iadeli taahhütlü mektupla veya noter vasıtası ile yapılan fesih ihbarı sigorta ettirenin tebellüğ tarihini takip

eden beşinci iş günü saat 12:00'de hüküm ifade eder.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.

Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını isteme hakkı düşer.

Değişikliği öğrenen sigortacı, sekiz gün içinde sözleşmeyi feshetmez veya sigorta primini tahsil etmek gibi sigorta sözleşmesinin

aynen devamına razı olduğunu gösteren bir harekette bulunursa, fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

SİGORTA PRİMİNİN ÖDENMESİ, SİGORTACININ SORUMLULUĞUNUN BAŞLAMASI VE SİGORTA ETTİRENİN TEMERRÜDÜ

Madde 8

Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın ( ilk taksit ) akit yapılır yapılmaz ve en geç

poliçenin tesliminin karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim

edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır. Sigorta ettiren kimse sigorta primini

ve primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde peşinatı, sigorta poliçesinin teslim edildiği günün bitimine kadar ödemediği

takdirde sigorta sözleşmesi hiçbir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur. Prim ödenmemiş olmasına rağmen poliçenin teslimi

ile sigortacının mesuliyetinin başlayacağının kararlaştırılacağı hallerde, bu bir aylık sürenin ilk on beş gününde sigortacının

sorumluluğu devam eder.

Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları

poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse kesin vadeleri poliçe

üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar

ödemediği takdirde temerrüde düşer. Sigorta ettiren prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden onbeş gün içinde

ödemediği takdirde teminatı durur. Rizikonun gerçekleşmemesi kaydıyla teminatın durduğu süre içinde prim borcunun ödenmesi

halinde teminat durduğu yerden devam eder.

Sigorta teminatının durduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde prim borcunun ödenmemesi halinde sigorta sözleşmesi hiç bir

ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur.

Poliçenin önyüzüne yazılması kaydıyla rizikonun gerçekleşmesi ile henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin sigortacının ödemekle

yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı muaccel hale gelir.

Bu madde uyarınca sigorta sözleşmesinin feshedilmiş sayıldığı hallerde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül

eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir.

RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE SİGORTALININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 9

A. Rizikonun gerçekleştiğinin ihbarı:

I. Sigorta ettiren / sigortalı rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği veya her halükarda haber vermeye muktedir oldukları

tarihten itibaren sekiz gün içinde sigortacıya yazı ile bildirmeye mecburdur.

II. Sigorta ettiren/sigortalı söz konusu ihbarda kazanın veya hastalığın yerini, tarihini, nedenlerini bildirmek ve ayrıca

tedaviyi yapan hekimlerden kaza veya hastalığın durumu ile bunun muhtemel sonuçlarını gösteren bir rapor alarak

sigortacıya göndermekle yükümlüdür.

B. Tedaviye başlama ve gerekli önlemleri alma:

Kaza veya hastalığı müteakip derhal tedaviye başlanması, yaralı veya hastanın iyileşmesi için gereken önlemlerin alınması

şarttır.

Sigortacı her zaman kazazedeyi veya hastayı muayene ve sağlık durumunu kontrol ettirmek hakkına haiz olup bu muayene

ve kontrollerin yapılmasına izin verilmesi zorunludur.

Kazazedenin veya hastanın iyileşmesi hakkında sigortacının hekimi tarafından yapılacak kaza veya hastalık sonuçlarını

doğrudan etkileyecek tavsiyelere uyulması da şarttır.

Yukarıda (A) ve (B) paragraflarında belirtilen yükümlülükler;

a. Kasten yerine getirilmediği takdirde poliçeden doğan haklar kaybolur.

b. Kusur sonucunda yerine getirilmediği ve bu nedenle kaza ve hastalık sonuçları ağırlaştığı takdirde sigortacı ağırlaşan

kısımdan sorumlu olmaz.

c. Gerekli belgelerin teslimi

Sigorta ettiren veya sigortalı kaza veya hastalık sonucu ödenmesi gereken muayene, tedavi, ilaç ve hastane masraflarını

gösteren belgelerin asıllarını veya asıllarından şüpheyi davet etmeyecek suretlerini tedaviyi yapan hekim veya hastanece

doldurulacak şirket ihbar ve tedavi formları ekinde teslim etmekle yükümlüdür.

MASRAFLARIN TESPİTİ

Madde 10

İşbu sigorta, teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi nedeniyle sigorta ettirenin varsa gündelik tazminat ile yapmış

bulunduğu masrafları da poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.

Sigortacı aşağıda yazılı durumlarda yapılan masraflarla ilgili istekleri karşılamaz:

a. İşin gereği yapılmaması gereken masraflar ile özel bir anlaşmaya dayanarak ve makul miktarı aşan talepler

b. Sigorta özel şartlarına aykırı masraf talepleri,

Taraflar masraf miktarı üzerinde uyuşamadıkları takdirde, masraf miktarı varsa hekimlerin meslek kuruluşları tarafından

belirlenecek yoksa uzman kişiler arasından seçilecek ve hakem-bilirkişi diye adlandırılan kişiler tarafından aşağıdaki hükümlere

tabi olmak üzere tespit edilir.

a. İki taraf (b) fıkrasına göre tek hakem-bilirkişi seçiminde anlaşamadıkları takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkişisini

tayin eder ve bu hususu noter eliyle diğer tarafa bildirir. Taraflar hakem-bilirkişileri tayinlerinden itibaren yedi gün içerisinde

ve incelemeye geçmeden önce, bir üçüncü tarafsız hakem-bilirkişi seçerek bunu bir tutanakla tespit ederler. Üçüncü hakembilirkişi

ancak taraf hakem-bilirkişilerinin anlaşamadıkları hususlarda, anlaşamadıkları sınırlar içerisinde kalmak ve bu

kapsam içinde olmak kaydıyla karar vermeye yetkilidir. Üçüncü hakem-bilirkişi kararını ayrı bir rapor halinde verebileceği

gibi, diğer hakem bilirkişilerle birlikte bir rapor halinde de verebilir.

Hakem-bilirkişi raporları taraflara aynı zamanda tebliğ edilir.

b. Taraflardan herhangi biri diğer tarafça yapılan tebliğden itibaren 15 gün içerisinde hakem bilirkişini tayin etmez yahut taraf

hakem- bilirkişileri üçüncü hakem-bilirkişileri üçüncü hakem bilirkişinin seçimi hususunda yedi gün içerisinde anlaşamazlar

ise, taraf hakem hakem-bilirkişisi veya üçüncü hakem bilirkişi, taraflardan birinin talebi üzerine tedavi yerindeki ticaret

davalarına bakmaya yetkili mahkeme başkanı tarafından tarafsız ve uzman kişiler arasından seçilir.

c. Her iki taraf üçüncü hakem-bilirkişisini bu kişi ister taraf hakem-bilirkişilerince, ister yetkili mahkeme başkanı tarafından

seçilecek olsun sigortacının veya sigortalının ikamet ettiği veya tedavinin yapıldığı yer dışından seçilmesini isteme hakkını

haizdirler ve bu isteğin yerine getirilmesi gereklidir.

d. Hakem-bilirkişi ölür, görevden çekilir veya reddedilir ise, ayrılan hakem-bilirkişi yerine yenisi aynı usule göre seçilir ve tespit

işlemine kaldığı yerden devam edilir. Sigortalının ölümü, tayin edilmiş bulunan hakem-bilirkişinin görevini sona erdiremez.

İhtisas yokluğu nedeniyle hakem-bilirkişilere yapılacak itiraz, bu kişilerin öğrenildiği tarihten itibaren yedi gün içinde

yapılmadığı takdirde itiraz hakkı düşer.

e. Hakem-bilirkişiler masraf miktarının tespiti bakımından gerekli görecekleri delilleri, kayıt ve belgeleri isteyebilir ve tedavi

yerinde incelemede bulunabilirler.

f. Hakem-bilirkişi veya hakem-bilirkişiler ya da üçüncü hakem-bilirkişinin masraf miktarı hususunda verecekleri kararlar kesindir,

tarafları bağlar. Bir hakem-bilirkişi kararına dayanmadan sigortacıdan tazminat istenemez ve sigortacı dava edilemez.

Hakem-bilirkişi ve kararlarına ancak, kararların açıkça gerçek durumundan önemli şekilde farklı olduğu anlaşılır ise itiraz

edilebilir ve bunların iptali raporun tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde, tedavi yerinde ticaret davalarına bakmaya

yetkili mahkemeden istenebilir.

g. Taraflar tazminat miktarı hususunda anlaşamadıkça alacak ancak hakem-bilirkişi kararı ile muaccel olur ve zaman aşımı

kesin raporun taraflara tebliği tarihinden evvel işlemeye başlamaz. Meğer ki, hakem-bilirkişilerin tayini ile Türk Ticaret

Kanunu'nun 1292. Maddesindeki ihbar süresi arasında iki yıllık süre geçmiş olsun.

h. Taraflar kendi hakem-bilirkişilerinin ücret ve masraflarını öderler.

Üçüncü hakem-bilirkişinin ücret ve masrafları taraflarca yarı yarıya ödenir.

ı. Masraf miktarının tespiti teminat verilen rizikolar, sigorta bedeli, sigorta değeri sorumluluğunun başlangıcı, hak düşürücü ve

hak azaltıcı nedenler hususunda bu poliçede ve mevzuatta mevcut hüküm ve şartları ve bunların ileri sürülmesini etkilemez.

TAZMİNATIN SONUÇLARI VE SİGORTACININ HALEFİYET HAKKI

Madde 11

Sigortacı ödediği tedavi masrafları dolayısıyla sorumlu üçüncü kişilere karşı ödediği tutar kadar sigortalının yerine geçer.

MÜŞTEREK SİGORTA

Madde 12

Tedavi masraflarının birden fazla sigortacı tarafından temin edilmiş olunması halinde bu masraflar sigortacılar arasında

teminatları oranında paylaşılır.

SIRLARIN SAKLI TUTULMASI

Madde 13

Sigortacı sigorta ettiren/sigortalı hakkında öğrenebileceği sırların saklı tutulmasından doğacak zararlardan sorumludur.

TEBLİĞ VE İHBARLAR

Madde 14

Sigorta ettirenin ihbar ve tebliğleri Sigorta Şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye, noter

aracılığı ile veya yazılı olarak yapılır.

Sigorta Şirketinin ihbar ve tebliğleri de sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine bu adreslerin değişmiş olması halinde ise

Sigorta Şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye bildirilen son adresine aynı suretle yapılır.

YETKİLİ MAHKEME

Madde 15

Bu poliçeden doğan uyuşmazlıklar nedeniyle Sigorta Şirketi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketi

merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu veya hasarın ortaya çıktığı sigorta

şirketi tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgahının bulunduğu yerin ticaret davalarına bakmakla görevli

mahkemesidir.

ZAMAN AŞIMI

Madde 16

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler iki yıllık zaman aşımına tabidir.

ÖZEL ŞARTLAR

Madde 17

Poliçelere, bu genel şartlara ve varsa bunlara ilişkin klozlara aykırı düşmeyen özel şartlar konulabilir.